Afbeelding

CDA: haat wordt door liefde overwonnen

do 24 mrt 2016, 17:40 Politiek

Onderstaand de spreektekst van het CDA tijdens het debat over de opvang van vluchtelingen.

Voorzitter,

Zoals vorige week in de commissie Bestuur al aangegeven, staat onze fractie positief tegenover het voorstel van het college om medewerking te verlenen aan de realisatie van een Aanvullende Vluchtelingen Opvang (AVO) aan de Boyleweg in Spijkenisse. In de commissievergadering hebben we onze standpunten gedeeld en soms ook stevige discussies gevoerd. Daarnaast hebben we na de commissievergadering nog aanvullende informatie gekregen, zoals de uitslag van het internetpanel, een brief van Nijman/Zeetank met de reactie van het college, en vanmorgen nog de uitslag van een tweede internetenquete.

Voordat we hier verder op in gaan, zijn we in gedachten bij de vele slachtoffers van de aanslagen in Brussel. Deze gebeurtenissen zullen ongetwijfeld van invloed zijn op de debatten die over de toestroom en opvang van vluchtelingen worden gevoerd. Voor onze fractie blijft echter gelden: hard op de inhoud, maar zacht op de relatie.

Voorzitter,

Voor de CDA-fractie zijn er drie belangrijke uitgangspunten die tot onze positieve insteek hebben geleid.

  1. Mensen zorgen voor mensen

Allereerst vinden we het onze morele plicht om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land. Vandaag de dag zijn duizenden mensen op de vlucht voor in het bijzonder het geweld in Syrië. Het is moeilijk voor te stellen wat dit betekent. Het moet er wel heel erg aan toe zijn om je huis en familie achter te laten en te vluchten. Sommige noemen deze vluchtelingen gelukszoekers. Ongetwijfeld zullen er in de stroom vluchtelingen enkele gelukszoekers tussen zitten, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat je het leven van je kinderen op het spel zet om je geluk te zoeken in een ander land.

Er zijn echter wel grenzen aan de hulp die Nederland kan bieden. Door de huidige hoge instroom (en het eind is nog niet in zicht) lopen we aardig tegen die grenzen aan. In oktober 2015 stond de teller op 36.000. De verwachting is dat het er dit jaar totaal tussen de 50.000 en 60.000 zullen worden. Die grote instroom leidt tot veel discussie, zowel in de samenleving als in de politiek. Het is een complexe problematiek, er zijn geen simpele oplossingen. Of het nu gaat om de status die deze vluchtelingen moeten krijgen, de plekken waar we ze op moeten vangen, de druk op de woningmarkt die toeneemt, het draagvlak onder de bevolking, gevoelens van onveiligheid, of de aanpak in Europees verband: de meningen zijn zeer verdeeld.

Ondanks deze complexe problematiek vinden wij dat ook Nissewaard haar verantwoordelijkheid moet nemen en een aantal vluchtelingen moet opvangen en een veilig thuis moet bieden. We zijn meer dan een verzameling individuen. Alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder. Voor Nissewaard betekent dit maximaal 250 vluchtelingen. Dit is procentueel gelijk aan het aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking van Nederland. Wat dat betreft, doen wij dan ook niets bijzonders of buitensporigs.

  1. Veiligheid

Het tweede uitgangspunt is Veiligheid. We vinden dat iedereen veilig moeten kunnen leven. We begrijpen de zorg van inwoners over hun veiligheid op het moment dat er een grote groep vluchtelingen in de buurt komt wonen. Die zorg hebben we de afgelopen dagen ook veelvuldig gehoord tijdens de gesprekken die we hebben gevoerd met inwoners op de diverse bijeenkomsten. Die zorg wuiven we niet weg. Integendeel. Juist voor het waarborgen van die veiligheid zijn een flink aantal maatregelen genomen. Daarnaast wordt er een actief dagbestedingsprorgramma uitgewerkt, zodat mensen zich niet vervelen en ongewenste dingen gaan doen. In het programma zitten o.a. taallessen. Daarnaast wordt in het programma ruim aandacht besteed aan de Nederlandse normen en waarden. Als er onverhoopt dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, worden maatregelen genomen. Wij realiseren ons dat er geen garanties kunnen worden gegeven dat er niets gebeurt, maar we denken dat er voldoende maatregelen worden genomen om één en ander zoveel als mogelijk te minimaliseren.

  1. Locatie Boyleweg, Bedrijven

De locatie voor de Aanvullende Vluchtelingen Opvang (AVO) aan de Boyleweg in Spijkenisse heeft de gemeente niet zelf uitgezocht. De eigenaar van het pand en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hadden al verkennende gesprekken gevoerd op het moment dat COA met deze locatie zich bij onze gemeente meldde. Aan iedere locatie kleven voor- en nadelen, maar wat de CDA-fractie betreft is deze locatie qua ligging, en qua grootte voor de groep van 250 vluchtelingen, een goede locatie. We kunnen ons slechtere locaties voorstellen, maar vooralsnog geen betere.

Ons derde en laatste uitgangspunt is dat de bedrijven hun activiteiten moeten kunnen blijven uitvoeren. De komst van de AVO mag de bedrijven niet hinderen in hun huidige of toekomstige activiteiten. Het college heeft hier met o.a. DCMR en VRR uitvoerig naar gekeken en geconcludeerd dat de AVO geen bedreiging vormt voor de bedrijven op het bedrijventerrein. Mede naar aanleiding van de brieven van Nijman/Zeetank hebben we ons hier nog eens in verdiept en zijn – mede ook door andere fracties – een aantal vragen gesteld. Ik wil het college vragen om hier zo dadelijk nogmaals haar visie op te geven en te bevestigen dat zij voor Nijman/Zeetank geen belemmeringen ziet.

Wat de CDA-fractie betreft, kan de AVO worden gerealiseerd voor maximaal 250 vluchtelingen. We zullen de ontwikkelingen de komende maanden actief blijven volgen. Als er aanleiding is om besluiten te heroverwegen, omdat één en ander een kant op gaat die we niet willen, zullen we ook dan onze verantwoordelijkheid nemen. Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen.

Uit de krant