Afbeelding
Foto: Frank van Boven

PVV: Kosten afvalverwerking Nissewaard rijzen de pan uit

Politiek 2.681 keer gelezen

In de programmabegroting en meerjarenraming 2019 en 2020 valt ook dit jaar weer op dat de afvalstoffenheffing ieder jaar weer hoger wordt. 'De begrote afvalstoffenheffing 2020 stijgt met miljoenen naar maar liefst 13,8 miljoen', geeft Frank van Boven van de PVV Nissewaard aan. 'Wethouder Hamerslag heeft de burger er al van op de hoogte gesteld dat de afvalstoffenheffing voor een gestapelde woning met 3 tientjes omhoog gaat en die van de eengezinswoning met 6 tientjes. Respectievelijk € 291,68 en € 393,73 per jaar. De PVV zal ook dit jaar weer tegen deze exorbitante verhoging protesteren.'

Ingezette weg, omgekeerd afval inzamelen
De gemeente heeft in samenwerking met Reinis ingezet op een beleid om omgekeerd afval in te gaan zamelen. Het zou goedkoper worden en de jaarlijkse hoeveelheid restafval zou van 250 naar 100 kg per inwoner gaan. 'Alleen de term "Omgekeerd inzamelen" is al voor niemand uit te leggen, maar het resulteert alleen in een extra scheiding van PMD (Plastic verpakkingen, Metalen (blikjes) en Drinkpakken) en restafval, want GFT (Groente- Fruit- en Tuinafval), textiel, papier, glas, batterijen en chemisch afval wordt al jaren gescheiden aangeboden.'

Overlast burger
'Het scheiden van PMD en restafval levert de burger een grote extra taak op omdat je een afvalexpert moet zijn om deze taak correct uit te voeren', aldus van Boven. Daarbij komt ook nog eens dat de burger gedwongen wordt om restafval naar containers op straat te brengen. 'Dit veroorzaakt met name voor mindervaliden en mensen die op grote afstand van de container wonen een probleem. Sommigen brengen zelfs hun restafval met de auto naar de container, hoezo milieuvriendelijk? De hoeveelheid containers in en om het huis neemt veel plaats in beslag en maakt het straatbeeld er niet mooier op. Wanneer de containers op straat vol zitten of blokkeren, stapelt het afval zich op naast de container.'

Afvaltoeristen
Doordat er in gemeenten niet het zelfde afvalbeleid wordt gevoerd en er in sommige gemeenten betaald moet worden voor het aanbieden van afval of dat afval soms zelfs geweigerd wordt, wordt volgens de PVV onze stadswerf steeds vaker bezocht door zogenaamde afvaltoeristen. Dit leidt uiteraard tot hogere kosten.

Extra vervuiling
De container op straat en het gebied er omheen moet worden schoongehouden. De jaarlijkse kosten hier voor bedragen € 600.000. Wanneer burgers hun afval niet kwijt kunnen in de restafvalcontainers, dan wordt afval soms in de natuur gedumpt of in de textiel- of PMD containers gedeponeerd. Hetgeen resulteert in extra kosten van opruimen en vuilverbranding.  Wanneer een burger het afval bewust of onbewust onvoldoende scheidt ontstaat er afkeur PMD afval (37%). Het afgekeurde PMD moet dan alsnog tegen extra kosten worden verbrand, terwijl PMD anders geld oplevert. Deze verbranding is extra belastend voor het milieu.

Alternatief
Van Boven: 'Het oorspronkelijke idee van de gemeente om geld te verdienen aan omgekeerd inzamelen van afval is mislukt. De kosten van afvalverwerking zijn exorbitant gestegen en de vervuiling is toegenomen.' De PVV denkt een besparing van 6 miljoen te kunnen realiseren door de gehele afvalverwerking door de Afval Verwerking Rijnmond (AVR) te laten afhandelen. De AVR beschikt over een geavanceerd automatisch afvalscheidingssysteem voor zowel voor als na de verbranding. Dit gehele proces levert waardevolle grondstoffen, stroom, stoom en warm water op.

Conclusie
De PVV vindt de jaarlijkse kosten voor afvalverwerking (13,8 miljoen) te hoog en verzoekt de Gemeente Nissewaard dan ook om het inschakelen van de AVR bij afvalverwerking te onderzoeken en zo miljoenen te besparen.

Reactie van de gemeente
De gemeente Nissewaard heeft inmiddels gereageerd op bovenstaand bericht:

'Omgekeerd inzamelen is meer dan alleen PMD ophalen. Omgekeerd inzamelen betekent ook intensivering van papier- en GFT inzameling aan huis en extra aandacht voor textiel- en glasinzameling. Deze afvalstromen zijn goed te recyclen en zitten helaas nog te vaak in het restafval. Daarnaast zet het een bewustwording in werking betreffende het consumeren, verpakken en het zich uiteindelijk ontdoen hiervan.

In Nissewaard zaten we voor de invoering van omgekeerd inzamelen op 357 kg restafval per inwoner per jaar. Kort na de volledige uitrol is de grens van 200 kg restafval per inwoner gerealiseerd. De landelijke milieudoelstelling is 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020, voor 2025 is dat 50 kg per inwoner per jaar.

De gemeenten worden vanuit de Rijksoverheid geconfronteerd met een forse stijging van de verbrandingsbelasting op restafval. Dit zorgt voor een kostenstijging, die zonder invoering van omgekeerd inzamelen vele malen hoger was geweest. Uitgaande van 85.000 inwoners besparen we 931.000 euro op verbranding van restafval. Dus door minder restafval aan te leveren, beperken we de meerkosten.

Vanwege de verplichte aanbesteding op de overige afvalstromen nemen de tarieven toe met 100%, dit kan niet weggepoetst worden door het omgekeerd inzamelen. Wel zien we dat de inwoners van Nissewaard dit serieus nemen en al een enorme sprong hebben gemaakt.

Een nog hoger scheidingspercentage leidt tot een significante verlaging van de meerkosten en een beter beheersbare afvalstoffenheffing. Het college en de gemeenteraad bespreken binnenkort ook diverse scenario's om te komen tot een minder hoge stijging van de afvalverwerking.'

Kijk voor het laatste politieke  nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl

Uit de krant

Uit de krant