Foto: Madeleine de Haas
Foto: Madeleine de Haas

Start aanbesteding veerdienst Maassluis-Rozenburg

Verkeer 382 keer gelezen

Gedeputeerde Staten hebben onlangs het besluit tot Europese aanbesteding van de veerdienst Maassluis-Rozenburg genomen. De eisen voor de uitvoering van de aanbesteding zijn vastgesteld. De provincie is verantwoordelijk voor de exploitatie van het veer. De huidige overeenkomst voor de exploitatie, die uitbesteed is aan een vervoerder, eindigt op 1 januari 2018. Voor het sluiten van een nieuwe exploitatieovereenkomst wordt deze maand een Europese aanbesteding gestart.

De provincie vindt een goede bereikbaarheid tussen de Zuid-Hollandse eilanden en het vaste land van groot belang, evenals een veilige overtocht van passagiers. Het veer Maassluis-Rozenburg draagt voor een belangrijk deel bij aan de bereikbaarheid en veiligheid van deze regio. Behalve een goede dienstregeling heeft de provincie Zuid-Holland ambities voor het verduurzamen van het veer en het verhogen van de service aan de reiziger. De veerdienst Maassluis – Rozenburg heeft daarnaast ook een sociale functie. Inwoners die niet in het bezit zijn van een auto kunnen op een snelle en comfortabele wijze gebruik blijven maken van het veer om elkaar te bereiken. Met dit veer zal het tijdsbeslag van het woon-werkverkeer tussen beide gemeenten niet verder toenemen. De provincie stelt in de aanbesteding dat het veer maximaal € 1 mln. per jaar mag kosten. Gelet op het belang en de meerwaarde van de veerdienst voor de regio is daarom het uitgangspunt dat de gemeenten en andere regionale partijen een bijdrage leveren aan de exploitatie van het veer. De provincie streeft naar een regionale bijdrage van € 250.000 per jaar. Op dit moment vindt  afstemming plaats met de gemeenten en regio over een financiële bijdrage.

Aanbesteding
De opening van de Blankenburgtunnel is van invloed op de uitvraag. Tot aan het moment van de oplevering van de nieuwe wegverbinding, - niet eerder dan 2022-,  zal een betaalbare autoveerverbinding tussen de oevergemeenten Maassluis en Rozenburg nodig zijn. Uit onderzoek is gebleken dat het verwachte aantal fiets- en voetgangers die van de verbinding voor het langzaam verkeer in de Blankenburgtunnel gebruik zouden maken niet in verhouding staat tot de grote investering die daarvoor gedaan moet worden. In de tunnel komt dan ook geen langzaamverkeerverbinding.

Het nieuwe contract voor de veerdienst Maassluis – Rozenburg moet  op 1 januari 2018 ingaan. De provincie kiest er daarom voor om de exploitatie van de veerdienst middels twee varianten uit te vragen. Een voorkeursvariant waarbij zowel wordt ingespeeld op de situatie tot aan de opening van de Blankenburgtunnel (plus maximaal twee jaar) als daarna en een variant met een looptijd tot aan de opening van de Blankenburgtunnel (plus maximaal twee jaar). Het opnemen van de variant met een looptijd tot aan de opening van de Blankenburgtunnel (plus maximaal twee jaar daarna) garandeert dat de veerverbinding in stand blijft. De inschrijving voor de aanbesteding start deze maand. In maart sluit de inschrijvingstermijn waarna in april definitief gegund kan worden zodat de exploitatiefase van de veerdienst Maassluis-Rozenburg, zoals het er op dit moment uitziet, vanaf 1 januari 2018 kan starten.

Visie personenvervoer over water
De provincie hecht grote waarde aan het openbaar vervoer over water op de vaarwegen tussen Drechtsteden en Rotterdam. De provincie Zuid-Holland formuleert samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de regio Drechtsteden, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam een visie voor personenvervoer over water. Doel van de visie is om de kansen en mogelijkheden van samenwerking beter te benutten en om te onderzoeken hoe het vervoer over water beter en slimmer kan en met een betere service voor de reiziger. De visie is op dit moment in de afrondende fase. De veerdienst Maassluis-Rozenburg is onderdeel van het netwerk en wordt meegenomen in de visie personenvervoer over water.

Uit de krant

Uit de krant