[Begroting] Spreektest LOB | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Foto: stock
Begroting

Spreektest LOB

  •   80 keer gelezen   Politiek

Woensdagavond heeft de gemeenteraad de begroting aangenomen. Iedere fractie had daarbij de nodige aandachtspunten die ze onder de aandacht van college en collega-raadsleden wilde brengen. Omdat de papieren editie van Groot Nissewaard onvoldoende ruimte biedt om deze aandachtspunten mee te nemen, zetten we de spreekteksten (voor zover beschikbaar) online.

Hieronder de inbreng van de LOB:

Het College heeft een sluitende begroting gepresenteerd. Het weerstandsvermogen is sterk verbeterd. Dat zijn mooie constateringen. Maar het is altijd de vraag of dit nu het gevolg is van goede keuzes van Raad en College (natuurlijk wel, is het voor de hand liggende antwoord) of dat dit komt door externe omstandigheden, niet in het minst door de economische ontwikkeling en door de onvoorspelbaarheid van de circulaires.Hoe het ook zij, laten we dit moment verstandig koesteren.

In 2019 zullen we waarschijnlijk een beslissing nemen over de verkoop van de ENECO aandelen; de financiële verwachtingen zijn hoog en de bestedingsdoelen lonken. LOB roept alle fracties op om samen na te denken over de besteding, het bedrag kan dermate hoog zijn, dat dit een gezamenlijke bezinning van de hele raad vraagt. Een van de doelen kan zijn om een fonds te vormen waarmee doelen vanuit de energie transitie gefinancierd kunnen worden. Een mooie reactie op de ONS motie Samen klimaat adaptief? Overigens denken wij dat de financiering van de noodzakelijk maatregelen in het kader van de klimaat adaptatie een grote uitdaging gaat vormen.

LOB is van mening dat we ook moeten nadenken over de toekomst van onze parkeergarages. Afgelopen weekend maakten enkele dagbladen melding van de enorme gemeentelijke kosten die parkeergarages met zich meebrengen. Wij denken dat fundamentele keuzes gemaakt moeten worden, maar als fracties ons vragen, welke maatregelen dat kunnen zijn en hoe we dat kunnen financieren dan moeten we daarop het antwoord schuldig blijven; samen kunnen we hier oplossingen voor vinden.Maar wellicht kan de passage in de tekst van de begroting waarin staat dat gemeentelijke accommodaties die de uitvoering van gemeentelijk beleid niet meer ondersteunen zoveel mogelijk zullen worden afgestoten, een opening bieden voor het sluiten van een enkele garage?

De begroting wordt op een vernieuwde wijze gepresenteerd, met in de digitale versie veel verwijzingen naar achtergrond informatie en naar relevante beleidsstukken en dat maakt de begroting toegankelijk voor onze bewoners. En dat vinden wij een positieve ontwikkeling.

LOB ziet ook op het vlak van digitale dienstverlening positieve ontwikkelingen; door meer producten digitaal aan te bieden en de voortgang van de ambtelijke behandeling te kunnen volgen kan dit bijdragen aan transparantie van besluitvorming. In het recent verschenen bedrijveninformatie blad Inzake is een mooi overzicht opgenomen van beschikbare digitale producten. Prima, als je voldoende digitaal vaardig bent, maar een enorme drempel als je hier moeite mee hebt. Toegang tot voorzieningen, hulp bij armoede bestrijding, aanvragen van verschillende aard, kunnen gemist worden als je de weg niet weet. Mensen kunnen verdwalen in hun financiële administratieve omdat ze het overzicht in e-mails gaan verliezen enz. LOB blijft aandacht vragen voor het blijvend aanbieden van klassieke producten. Iedereen kan op een gegeven moment in een afhankelijke positie terecht komen.

Voorzitter, we zijn al weer enkele jaren intensief bezig met de gedecentraliseerde taken. We werken nu aan het concept Thuis in de Wijk. LOB vindt dat een goede ontwikkeling, zeker nu we daarmee een aantal functies mooi kunnen combineren en de waarde van de kernplatforms tot haar recht komt.Zoals de meeste fracties wel weten vraagt LOB regelmatig om de effecten van de decentralisaties te evalueren. Vooralsnog hebben we daar eigenlijk geen draagvlak voor gekregen. In de commissie Sociaal Domein hebben we de vraag voorgelegd of recente suggesties van de zijde van het College voor de commissie voldoende zijn als een vorm van evaluatie; een concrete reactie is uitgebleven en daarom zal LOB de komende weken een aantal schriftelijke vragen voorleggen. Wij zien bijvoorbeeld een concrete aanleiding in artikel 2 van onze eigen participatie verordening waarin helder is opgenomen dat het College jaarlijks verantwoording aflegt over de uitvoering van het re-integratie en participatie beleid; een vergelijkbare bepaling is opgenomen in onze Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Nissewaard.

Voorzitter, LOB hecht veel waarde aan continuïteit in het zorgaanbod; het steeds wisselen van aanbieders kan verstorend werken in de ondersteuning van cliënten, en dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn. Probeer daar aandacht voor te houden.

Er is de laatste tijd veel aandacht voor enkele van onze BV,s en gemeenschappelijke regelingen. Het is niet altijd helder wat de sturingsmogelijkheden voor de raad zijn; denk bijvoorbeeld aan het niet beschikbaar zijn van jaarstukken van De Elementen, discussies over Voorne Putten Werkt, enz. Wij denken dat we daar als gezamenlijke raad meer aandacht voor moeten hebben.

Het raadsvoorstel vraagt om in te stemmen met de geplande investeringen 2019 en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. Bij het doornemen van de lijst met investeringen wordt duidelijk dat ruim 25% van de geplande investeringen bedoeld is voor sportverenigingen in Spijkenisse en Hekelingen. LOB gaat er van uit dat zodra de velden 6 van vv Hekelingen en 5 van vv Spijkenisse van een gerenoveerde toplaag zijn voorzien en de velden 1 t/m 10 van LTC Spijkenisse en 1 t/m 6 van LTC de Hartel ook een nieuwe toplaag hebben, dat we dan voorzichtig gaan denken aan de velden van de sportverenigingen in het voormalige Bernisse.
Dan kunnen we wellicht voorkomen dat we klachten ontvangen van omwonenden die hinder ondervinden van ouderwetse sproei installaties.

LOB vraagt altijd aandacht voor het koersen naar 1 gemeente Voorne Putten: wij zien in het afketsen van de ambtelijke fusie tussen de drie Voorne gemeente een bevestiging van de noodzaak tot bestuurlijke schaalvergroting: een open houding van Nissewaard kan bijdrage aan een steviger gezamenlijke positie.

Kijk voor het laatste politieke  nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>