Het A4-Zuid tracé. Het college wil zich inzetten voor de aanleg van deze weg.
Het A4-Zuid tracé. Het college wil zich inzetten voor de aanleg van deze weg.

Samen bouwen op Nissewaard: aandacht voor de bereikbaarheid

Politiek 770 keer gelezen

Nissewaard heeft een unieke ligging, maar de ligging op een eiland brengt wel met zich mee dat de bereikbaarheid goed geregeld moet zijn.

De nieuwe coalitie is bereid om extra te investeren in de bereikbaarheid, zo stelt ze in het coalitieakkoord. 

Geen tweede Hartelbrug
Het vorige college zette in op een tweede Hartelbrug, maar daarvoor wilde het rijk niet met geld over de brug komen. Dat bleek uit de regionale Bereikbaarheidsvisie. Het huidige college geeft aan dat een tweede Hartelbrug de problemen rondom de externe ontsluiting van Nissewaard niet oplost. Bovendien zou een dergelijke brug overlast geven in Geervliet. ‘We investeren al in de nodige maatregelen om de ontsluiting te verbeteren. Dit huidige maatregelenpakket is mooi, maar ook onvoldoende voor een echte oplossing. We willen een A4-zuid, met een afslag in Spijkenisse. Onze lobby zetten we hier vol op in. Hiervoor willen onderzoek laten doen met betrekking tot de huidige economische kosten door vertragingen en ongelukken in de Botlektunnel en op de A15. We stellen hiervoor extra middelen ter beschikking’, zo staat er te lezen in het coalitieakkoord.

A4-Zuid
Het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen is van groot belang voor de internationale concurrentiepositie van ons land. Aanleg van de A4-Zuid betekent een verbetering van de robuustheid van het netwerk in de mainportcorridor, door alternatieve routes bij verkeersproblemen op de route en het is een oplossing voor een aantal verkeersknelpunten ten zuiden van Rotterdam. In 1985 is er tijdens het onderzoek naar het doortrekken van rijksweg 15 naar rijksweg 57 ook gekeken naar de aanleg van de A4-Zuid. Hoewel het een oplossing zou zijn voor de ontsluiting van Voorne-Putten, hing er destijds al een prijskaartje van 300 miljoen gulden aan. Vanwege de kosten zag Rijkswaterstaat de aanleg van die weg als een zaak voor deze eeuw. In november 2007 is op initiatief van de gemeente Spijkenisse het Bereikbaarheidsconvenant Voorne-Putten ondertekend, waarin een stevig beroep op Den Haag wordt gedaan om de A4-Zuid op de politieke agenda te krijgen. De A4-Zuid kent zowel voorstanders als tegenstanders. Voor de gemeenten op Voorne-Putten is het een extra ontsluitingsweg, voor het verkeer op de A4 is er niet alleen een betere doorstroming, maar ook een verkorting van de afstand. Daarentegen was/is er vooral in de Hoeksche Waard veel tegenstand, omdat de weg door het open polderlandschap loopt. Ook Hoogvliet zit niet te wachten op overlast van de weg, maar ziet wel in dat verkeer dat nu over de Aveling rijdt en het wegennet verstopt, dan misschien via de A4-Zuid zal rijden.

Randweg
Eind 2008 werd er gestart met de MIRT verkenning Ruit Rotterdam om een visie op te stellen op de bereikbaarheid van de regio Rotterdam en de haven. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn. De verkenning naar de tweede ontsluiting van de haven maakte onderdeel uit van het onderzoek. Die ontsluiting, in de vorm van de Blankenburgverbinding, wordt nu aangelegd. In de MIRT verkenning was er wederom aandacht voor de aanleg van de A4-Zuid. Ook werd er gekeken naar de aanleg van een randweg om Spijkenisse heen. Het westelijke deel werd als niet zinvol bestempeld, het oostelijke deel, met een brug over het Spui liet wel mogelijkheden zien om de ontsluiting richting het zuiden te verbeteren.  De A4-Zuid levert volgens deskundigen echter een dermate grote verkeersdruk op de Beneluxcorridor op dat qua prioritering eerst de Beneluxcorridor ontlast zal moeten worden.

Eerst problemen Beneluxcorridor oplossen
De A4/oostelijke randweg Spijkenisse zal het Natura-2000 gebied ‘Oude Maas’ kruisen. Om de effecten op het natuurgebied te voorkomen of te minimaliseren zal waarschijnlijk een lange (kostbare) tunnel nodig zijn als inpassingsmaatregel. Ook de doorsnijding van de Hoeksche Waard door de A4 is ongunstig voor de kwaliteit van het Nationaal Landschap. Bij de inpassing van de oostelijke randweg Spijkenisse is vooral de geluid- en luchtproblematiek in Hoogvliet en de doorsnijding van recreatie- en natuurgebied op Voorne-Putten aan de orde. Gezien de aard en omvang van de bereikbaarheidsproblematiek werd in het onderzoek een hoge prioriteit toegekend aan de oplossing van de problemen rondom de Beneluxcorridor en het Haven Industrieel Complex. ‘De oostelijke randweg Spijkenisse is een oplossing voor met name lokale ontsluiting en aansluitingsvraagstuk. De A4-Zuid kan alleen worden gerealiseerd nadat de problematiek op de Beneluxcorridor is opgelost.’

Lobby richting Den Haag
In 2014 zette het college van Spijkenisse zich actief in om de bereikbaarheid van de regio onder de aandacht van Den Haag te brengen. Zeker omdat toen ook de de A4 Noord/Midden Delfland aangelegd werd. Ook het stuk tussen Steenbergen en Roosendaal ging open voor het verkeer. Reden voor de commissaris van de Koning om de ontbrekende schakel op de agenda van de Vlaams-Nederlandse Delta te zetten.

Kostenplaatje
De wens voor een A4-zuid bestaat dus al jaren, maar tot op heden is er nog geen enkele toezegging van de zijde van de rijksoverheid gedaan over de aanleg van het ontbrekende stuk van de snelweg. Noch is er geld gereserveerd. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen gaat in Den Haag regelmatig het gesprek aan met het ministerie en Rijkswaterstaat over ontbrekende schakels, maar er is geen enkel signaal dat er iets gaat gebeuren op het gebied van de A4-Zuid. ‘We krijgen er in Den Haag nog niet de handen voor op elkaar, al wordt het tracé nog altijd wel vrijgehouden.’ Tussen Hoogvliet en Poortugaal ligt een dijklichaam en ook bij Klaaswaal is er rekening gehouden met de aanleg van de weg.

De enige manier om de weg aan te leggen, is via private bekostiging. Om de kosten terug te verdienen, zal er tol geheven moeten worden, waarbij rekening gehouden wordt met tolheffing op reeds bestaande wegen. En daar zal weinig draagvlak voor zijn. Vanuit Nissewaard wordt er weliswaar voorgesteld om gebruik te maken van de Eneco-gelden, maar ook dan zullen er meerdere partijen betrokken moeten zijn bij de aanleg want alleen kan Nissewaard het niet.

Er gaat een streep door de tweede Hartelbrug.

Uit de krant