Afbeelding
Foto: Foto-OK.nl

Coalitie Nissewaard gaat bestaan uit ONS, PvdA en Nissewaard Lokaal

Politiek 307 keer gelezen

De informateurs Sitton en ‘t Hart hebben hun advies uitgebracht voor de vorming van de coalitie.

Op basis van de gevoerde gesprekken komen zij tot de conclusie dat de meest gewenste optie een coalitie van ONS-Nissewaard, PvdA en Nissewaard Lokaal is. Deze doet recht aan de uitslag van de verkiezingen, biedt continuïteit, balans en voldoende draagvlak. Het politieke spectrum is breed vertegenwoordigd en verschaft de gemeente Nissewaard als zodanig een goede uitgangspositie voor de komende raadsperiode, waarin diverse grote uitdagingen wachten, zoals de herindeling van het Gemeentefonds, en een aangekondigde korting op de financiering van de Jeugdzorg.

Er komt een coalitie van de grootste fracties, waarbij Nissewaard Lokaal één van de winnaars van de verkiezingen is. Deze combinatie is ook vaak genoemd in de gesprekken met de andere fracties als de meest logische.

De nodige onderwerpen zijn in de tweede gespreksronde besproken in een dusdanig positieve en constructieve sfeer, dat er op voorhand voldoende aanknopingspunten voorhanden lijken te zijn voor het aangaan van onderhandelingen om tot een coalitieakkoord te komen.

Uitkomsten van de gevoerde gesprekken
De gemeenteraadsverkiezingen hebben het landschap van de raad wezenlijk veranderd: de huidige coalitie heeft geen meerderheid meer. Ook in Nissewaard is de landelijke trend merkbaar dat lokale partijen op dit moment de voorkeur van een meerderheid van de kiezers heeft en partijen met een landelijke vertegenwoordiging veelal zetels hebben ingeleverd. Lokale partijen bezetten op dit moment – afhankelijk van de definitie - minstens 20 van de 37 zetels.

Opvallend is het feit dat de raad na de verkiezingen 11 fracties kende, waarvan 3 éénmansfracties en 3 tweemansfracties. Nu zijn dat alweer 13 fracties, waarvan 5 éénmansfracties. ONS is verreweg de grootste fractie gebleven met 11 zetels. Nissewaard Lokaal heeft zich weten te handhaven na de vorige gemeenteraadsverkiezingen en heeft hierbij nog een zetel gewonnen. Ook VOORNissewaard valt hierbij op: deze partij is met 3 zetels nieuw in de raad. Deze fracties behoren hiermee tot de winnaars van de verkiezingen. GroenLinks is na afwezigheid van twee raadsperioden weer in de raad vertegenwoordigd met 1 zetel en de jongerenpartij Jong Nissewaard is nieuw in de raad met eveneens 1 zetel. Dit alles brengt naast verandering, ook een verbreding van het politieke spectrum met zich mee.

Alle partijen gaven aan bereid te zijn om deel te nemen aan een coalitie, al verschilden dan wel de voorkeurcoalities.

In de gesprekken zijn alle partijen ingegaan op de lage opkomst, het vraagstuk van een betrouwbare overheid en het herwinnen van het vertrouwen in de overheid, de wooncrisis, mobiliteit, duurzaamheid en de toekomstige financiële uitdagingen, onder andere op het terrein van de uitkering uit het Gemeentefonds, de dreigende korting bij de financiering van de Jeugdzorg en de vervangingsopgave op het gebied van beheer. Ook de bestrijding van armoede en de dienstbaarheid van de gemeente zijn vaak ter sprake gekomen. De partijen gaven hierbij aan het van het grootste belang te achten dat deze thema’s voortvarend ter hand genomen worden.

Argumentatie om te komen tot een keuze voor partijen
Voor de uiteindelijke keuze waren drie argumenten doorslaggevend: de wens om recht te doen aan de verkiezingsuitslag, balans voor de gemeente en de behoefte aan een stabiele meerderheid.

Ondanks de in de vorige collegeperiode bereikte resultaten en de plezierige werkverhouding wordt continuering van de huidige coalitie, aangevuld met een vierde partij, als minder wenselijk geconcludeerd i.v.m. het feit dat al deze partijen in meer of mindere mate (een) zetel(s) verloren hebben. Een dergelijke coalitie, hoewel een meerderheid vertegenwoordigend, zou geen recht doen aan de wens van de kiezers.

Een coalitie, samengesteld uit diverse lokale partijen, zo deze al te realiseren zou zijn, wordt eveneens als minder realistisch gezien vanwege het feit dat er dan meer partijen nodig zouden zijn voor het bereiken van een werkbare meerderheid, (ruim) boven de minimale meerderheid en de getalsmatige samenstelling van het college dat hiervan het gevolg zou zijn.

Uit de krant