College presenteert een positieve jaarrekening 2018 en blikt vooruit op 2020 | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Foto: Foto-OK.nl

College presenteert een positieve jaarrekening 2018 en blikt vooruit op 2020

  •   75 keer gelezen   Gemeente

Voor de vierde keer op rij presenteert het college een jaarrekening met een positief resultaat. Verantwoordelijk wethouder Martijn Hamerslag is trots op dit resultaat. 'Het is een mooie jaarrekening met een positief resultaat van € 2,8 miljoen. Daarnaast is voldoende ruimte gevonden om de komende jaren te investeren in onder andere schoolgebouwen, het centrum, duurzaamheid en bestaande wijken. Zo is bijvoorbeeld een miljoen vrijgemaakt voor onder andere de wijk De Hoek.'

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nissewaard heeft de jaarrekening 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het financieel overschot van de jaarrekening is € 2,8 miljoen. Dit resultaat bestaat uit € 3,4 miljoen voordelig resultaat op de bedrijfsvoering en € - 0,6 miljoen nadelig resultaat op de grondexploitaties.

De gemeentelijke bezittingen en schulden laten een gunstige ontwikkeling zien. Zo is wederom een afname van de schulden gerealiseerd en is de 'spaarpot' van de gemeente verder toegenomen. Zo groeide de algemene reserve van € 10,7 miljoen in 2017 naar € 25,5 miljoen in 2018. Dit is ook nodig. De gemeente heeft een aantal grondgebieden in bezit die volgens de financiële spelregels tegen een te hoge waarde op de balans staan. Dit is echter geen verrassing. Al in 2014 is bekend geworden dat deze gronden moesten worden afgewaardeerd. Gemeenten hebben van het Rijk vijf jaar de tijd gekregen om dit te regelen. Nissewaard heeft de afgelopen jaren dan ook flink gespaard om over voldoende geld te beschikken om de waardevermindering van de gronden te kunnen betalen. En dat is gelukt. De afwaardering van deze gronden, met name het gebied Groenzone Zuid-Oost, bedraagt € 15,3 miljoen. Met een algemene reserve van € 25,5 miljoen beschikt de gemeente over voldoende buffer om dit op te kunnen vangen. Met deze afwaardering komt tevens het grootste risico van de gemeente te vervallen.

Het college blikt daarnaast ook vooruit met de perspectiefnota 2020. Op basis van het coalitieakkoord Samen voor Elkaar! zijn de speerpunten voor het komend jaar bepaald. Zo wordt verder vormgegeven aan participatie en komt er een kinderraad. Diverse herstraat- reconstructieprojecten staan gepland met oog voor duurzaamheidsmaatregelen zoals waterbergingen, meer bomen (ook in het centrum) en ledverlichting. Verder worden momenteel de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de omgevingswet waarmee de regels voor de ruimtelijk ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd worden. Op het gebied van veiligheid wordt het 'Lik op stuk' beleid voortgezet alsook de aanpak van criminaliteit en ondermijning.

Met het programma Nissewaard naar 2040 (Nn2040) worden de lijnen uitgestippeld om Nissewaard een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige woon- en werkomgeving te laten zijn, nu, maar vooral ook in de toekomst. Hier wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in de werkgelegenheid, het winkelgebied, maar ook in de onderwijshuisvesting zoals nieuwbouw in de wijken Sterrenkwartier, de Elementen en Schenkel. Daarnaast wordt voor de school de Vuurvogel in de Hoek ingezet op duurzame renovatie.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het beleid van de gemeente. Voor het komende jaar wordt gewerkt aan het per wijk in beeld brengen van wat het beste alternatief is voor aardgas, het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, klimaatadaptatie en het faciliteren van initiatieven van zon op het dak, water en land.

Ten aanzien van recreatie wordt onder verantwoording van het waterschap gewerkt aan het herstelplan voor de Bernisse. Daarnaast investeren we via het Recreatieschap in steigers. Verder wordt bekeken hoe het buitensporten kan worden gefaciliteerd en ondersteunen we verenigingen bij het verduurzamen.

Op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn wordt samen met de ketenpartners hard gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het sociaal domein. In 2020 willen we de vruchten plukken van onze investering in lokale samenwerking (en extra inzet) voor schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Per 1 januari 2020 wordt de armoede- en schuldhulpverlening toegankelijker. Ook wordt meer ingezet op preventieve en vroege signalering. Daarnaast vormt eenzaamheidsbestrijding een belangrijk speerpunt. Eenzaamheid, met name onder ouderen, komt in heel het land voor, maar ook in onze gemeente. Hiervoor is het Plan van Aanpak Eenzaamheidsbestrijding Nissewaard opgesteld en wordt ingezet op samenwerking onder de noemer 'Elkaar Waard', waarbij nadrukkelijk aansluiting is gezocht bij de Thuis in de Wijk ontwikkeling. Een Thuishuis maakt ook onderdeel uit van de aanpak van eenzaamheidsbestrijding.

Het realiseren van deze ambities gaat niet zonder geld. Bij de vorige begroting zijn al diverse extra middelen beschikbaar gesteld. Bij de Perspectiefnota 2020 stelt het college aan de raad voor om dit nog verder aan te vullen voor onder andere de onderwerpen Nissewaard naar 2040, duurzaamheid, onderwijshuisvesting en de invoering van de omgevingswet.

Financieel gezien ziet het college nog wel wat uitdagingen voor de komende jaren. Naast de diverse investeringen zijn er sombere voorspellingen over de inkomsten die de gemeente van het Rijk ontvangt. Het college zal dan ook de zomerperiode gebruiken om voorstellen te formuleren om te komen tot een sluitende begroting 2020-2023. Een financieel gezonde gemeente blijft immers een belangrijke prioriteit.

De jaarrekening 2018, het advies over de afwaardering van de gronden en de perspectiefnota 2020 zullen behandeld worden in de gezamenlijke commissievergadering van 25 juni 2019 en de vergadering van de gemeenteraad op 10 juli 2019.

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>