Afbeelding
Foto: Foto-OK.nl

Informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen

Gemeente 298 keer gelezen

Inwoners en bedrijven in de gemeente Nissewaard ontvangen deze week de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Hiermee betaalt de gemeente de kosten vooronder andere het verwerken van huisvuil, het aanleggenen onderhouden van rioleringen en het onderhouden van groen. Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde vande betreffende woning/pand voor 2022.

WOZ-waarde
Elk jaar wordt de WOZ-waarde van woningen en panden bepaald. Voor 2022 gebeurt dat aan de hand van waardepeildatum 01-01-2021. Het is het bedrag da thet betreffende pand bij een verkoop onder normale omstandigheden op de genoemde waardepeildatum zou hebben opgebracht. Via de QR-code bij het aanslagbiljet kunnen inwoners zien hoe de gemeente de WOZ-waarde bepaalt.

Tarieven 2022
De belastingaanslag bestaat uit rioolheffing, onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting. De tarieven in Nissewaard stijgen minder dan het landelijke gemiddelde.

Rioolheffing
- woningen: € 143,58
- niet-woningen: € 287,16A

Afvalstoffenheffing
- gestapelde woning (flat) € 281,81
- niet-gestapelde woning € 365,80

In 2021 en de jaren daarvoor compenseerde de gemeente de precariobelasting die Stedin en Evides aan inwoners doorberekenden. Vanaf 2022 heft de gemeente geen precariobelasting meer van Stedin en Evides en hoeft de gemeente de precariobelasting dus ook niet meer te compenseren.

Onroerende-zaakbelasting (ozb) (percentages afgerond)
- voor de eigenaar van een woning 0,11%
- voor de eigenaar van een niet-woning 0,31%
- voor de gebruiker van een niet-woning 0,25%

Het bedrag van de ozb-aanslag is: WOZ-waarde X ozbtarief/percentage.

Hondenbelasting
- € 76,29 voor de eerste hond
- € 200,71 voor tweede hond en volgende
-  € 652,29 voor een kennel

Verzoek uitstel van betaling vanwege coronacrisis
De reguliere betaaltermijn loopt tot 30 april. Als inwonerswillen deelnemen aan de automatische incasso, betalen zij maandelijks van eind februari tot en met eind november. Het maandbedrag wordt op de laatste werkdag van de maand afgeschreven. Als inwoners daar gebruik van willen maken, kunnen zij zich daarvoor aanmelden tot en met de laatste betaaltermijn die op het aanslagbiljet staat. Lukt het inwoners niet om binnen deze termijn(en) te betalen, dan kunnen zij uitstel van betaling aanvragen. Dit is een van de maatregelen die het college van B&W heeft getroffen, om de gevolgen van de coronacrisis voorinwoners enigszins te verzachten. Informatie hierover is te vinden op www.nissewaard.nl/belastingen enwww.nissewaard.nl/coronavirus.

Mijn Belastingen
Inwoners kunnen hun belastingzaken regelen met hun DigiD via Mijn Belastingen op www.nissewaard.nl/belastingen. Via Mijn Belastingen kunnen zij hun aanslagbekijken en met IDEAL betalen, hun taxatieverslag met de WOZ-waarde bekijken, bewaar maken tegen de aanslag en kwijtschelding aanvragen. Zij kunnen zich daar ook aan- of afmelden voor de automatische incasso en hun hond aan of afmelden.

Kwijtschelding voor minima
Inwoners met een minimum inkomen kunnen alleen voor de afvalstoffenheffing kwijtschelding aanvragen. Een kwijtscheldingsformulier aanvragen kan met DigiD via Mijn Belastingen op de websitewww.nissewaard.nl/belastingen, telefonisch 14 0181 of e-mail: gemeente@nissewaard.nl.

Bezwaar maken
Inwoners kunnen binnen zes weken na dagtekening vande aanslag bezwaar maken. Dat kan met hun Digid via Mijn Belastingen of door een bezwaarschift te sturen aan: Gemeente Nissewaard
Belastingen en Rechtsbescherming
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en naam en adres, subjectnummer en vorderingsnummer (staan op het aanslagbiljet) vermelden en de reden van het bezwaar.

Aanslag ontvangen via MijnOverheid
MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. Men kan hier zien hoe men staat geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid veilig en digitaal ontvangen en overzicht houden over zaken met de overheid. Om het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen via MijnOverheid te ontvangen, moeten inwoners hun account activeren en vanaf 12 februari in de berichtenbox kijken. Lees meer over MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl.

Meer informatie
Meer weten over de gemeentelijke belastingen? Kijk dan op www.nissewaard.nl/belastingen.

Uit de krant