Afbeelding
Foto: Foto-Ok.nl

Transformatie winkelcentrum Waterland

Algemeen 8 keer gelezen

De gemeente Nissewaard heeft een omgevingsvergunning verleend voor het project ‘transformatie winkelcentrum Waterland’. 

Het project behelst in essentie de volgende activiteiten:
het dichtzetten van de bestaande arcades in vier blokken van het winkelcentrum Waterland
het vervangen of toevoegen van kozijnen op een aantal locaties aan de Vlinderveen; en
de realisatie van een zorgcentrum met 12 woonstudio’s (blok 30) en een wijkcentrum (blok 29).

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn zienswijzen ingediend. De definitieve omgevingsvergunning is niet gewijzigd naar aanleiding van deze zienswijzen.

Waar
De aanvraag betreft de volgende locaties aan de Vlinderveen te Spijkenisse:
Blok 27 met huisnummers: 411 t/m 425;
Blok 28 met huisnummers 445 t/m 457;
Blok 29 met huisnummers 438 t/m 448; en
Blok 30 met huisnummers 466 t/m 478.

Soort procedure
Uitgebreid

Plannummer
IMRO/IDN: NL.IMRO.1930.OVWCWaterlandSP-3001

Zaaknummer
20200489

Datum ontvangst
25 oktober 2020

Datum besluit
27 juli 2022

Inzage
Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van de dag na deze publicatie gedurende zes weken ter inzage in het Gemeentehuis aan de Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse.

Voor inzage wordt u verzocht eerst contact op te nemen met het Klantencontactcentrum van gemeente Nissewaard. Tevens is het besluit digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen deze omgevingsvergunning is alleen rechtstreeks beroep mogelijk. Beroep kan worden ingediend door belanghebbenden en diegenen die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-besluit. Bij besluiten voorbereid met de uitgebreide procedure, start de beroepstermijn de dag ná de terinzagelegging van het besluit (artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag na deze publicatie.

Stuur uw beroep per brief (beroepschrift). Vermeld daarin:

datum van de brief;
uw naam en adres;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; en
waarom u het er niet mee eens bent (uw bezwaren).

Waar mogelijk verdient het aanbeveling om bij het beroepschrift kopie mee te sturen van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan:
Rechtbank Rotterdam
sector bestuursrecht,
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam.

Daarnaast is het mogelijk om het beroep digitaal in te dienen via www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Op www.rechtspraak.nl leest u meer over de procedure van het indienen van een beroep.

Voorlopige voorziening
Als u een beroep indient kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen, bijvoorbeeld schorsing van het bestreden besluit. Dit verzoek dient u ook in bij de rechtbank.

Op www.rechtspraak.nl leest u meer over het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de aanvraag of wilt u een afspraak maken? Bel dan naar het team Vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Nissewaard, telefoonnummer: 140181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl. Vermeld hierbij gaarne het zaaknummer “20200489”.

Uit de krant

Uit de krant