Afbeelding
Afb. ruimtelijkeplannen.nl

Inzage ontwerp bestemmingsplan ‘StellaNova II’ en ontwerp-besluit hogere grenswaarden wet geluidhinder

Algemeen 600 keer gelezen

Burgemeester en wethouders van Nissewaard maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening alsmede artikel 110c van de Wet geluidhinder, het ontwerp-bestemmingsplan Stella Nova III en het ontwerp-besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor een ieder ter inzage ligt.

Bestemmingsplan-procedure
Gemeente Nissewaard en Maasdelta Groep gaan een gedeelte van de wijk Sterrenkwartier herstructureren omdat de huidige woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De komende jaren worden daarom een aantal woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen nieuwbouwwoningen- zowel appartementen als grondgebonden woningen met een mix van huur en koop - terug

De sloop- en nieuwbouw vindt plaats in vier fases. Fase 3 van dit herstructureringsplan heet ‘StellaNova III’. Hierbij worden 229 woningen gesloopt, om plaats te maken voor 137 nieuwe woningen.

Hogere waarden
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt geluidgevoelige bestemmingen in de vorm van het wonen mogelijk. De geluidsbelasting op die bestemming voldoet niet aan de waarden zoals die zijn voorgeschreven in de Wet geluidhinder. Het gaat daarbij met name om wegverkeerslawaai van de Planetenlaan. Onder voorwaarden is een hogere geluidsbelasting mogelijk. Hiertoe dient het concept ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet Geluidhinder

Plangebied
Het plangebied van het ontwerp-bestemmingsplan Stella Nova III is gelegen in de wijk Sterrenkwartier in Spijkenisse.

Vormvrije MER
Voor het plan is een aanmeldnotitie vormvrije milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van deze notitie besloten dat het opstellen van een MER achterwege kan blijven omdat mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. De aanmeldnotitie is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Planfase
Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-besluit hogere grenswaarden

Plannummer
NL.IMRO.1930.BPStellaNova3-2001

Inzage
U kunt het ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-besluit hogere grenswaarden inzien tot en met 2 september 2022:

- op www.ruimtelijkeplannen.nl;

- op afspraak in het stadhuis, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse.

Reacties
Een ieder kan binnen de termijn een schriftelijk zienswijze indienen omtrent het ontwerp-bestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen binnen de termijn een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerp-besluit hogere grenswaarden

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse.

U kunt ook binnen de termijn een zienswijze per email sturen naar gemeente@nissewaard.nl ter attentie van het team Ruimtelijke Inrichting.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Inrichting via telefoonnummer: 14 0181. 

Uit de krant

Uit de krant