Afbeelding
Foto: PZH

Provincie volgt gemeenten bij locatiekeuze windturbines Rijnmond

zo 15 okt 2017, 10:00 Actueel

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben 17 locaties in het Rijnmond-gebied aangewezen waar windturbines kunnen komen. Daarmee volgt de provincie voor het overgrote deel de locatiekeuzes die gemeenten in de voormalige stadsregio zelf hebben aangedragen.

In een brief aan Provinciale Staten schrijven GS tegemoet te komen aan "de wens om keuzes te maken op basis van (bestuurlijk) draagvlak". Alleen voor Barendrecht en Albrandswaard, die niet willen meewerken aan de komst van windmolens op hun grondgebied, heeft de provincie vier locaties aangewezen. De provincie komt daarmee tegemoet aan de bestuurlijke wens van de andere gemeenten. Voor Nissewaard houdt dat in dat er geen windmolens komen in de polder bij Zuidland en op de Beerenplaat.

De 17 locaties zijn opgenomen in een voorstel voor de zogeheten partiële herziening van de Visie ruimte en mobiliteit Windenergie. Als Provinciale Staten in december akkoord gaan, liggen de locaties ruimtelijk vast en kunnen initiatiefnemers werken aan de laatste procedures om de bouw mogelijk te maken. Binnen drie jaar zou het merendeel van de in totaal circa 40 windmolens er dan kunnen staan.

"Waardering"
De provincie toont zich verheugd dat de meeste gemeenten in het Rijnmond-gebied uiteindelijk zelf met locaties zijn gekomen, en in sommige gevallen ook nog eigen onderzoek hebben gedaan om hun keuzes te onderbouwen. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (ruimtelijke ordening): "De provincie heeft niet over de hoofden van gemeenten willen regeren. Wij hebben de regio aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid en aangegeven er ook samen afspraken over te maken. Ik heb grote waardering dat het Rijnmond-gebied dat heeft opgepakt, en heb er alle vertrouwen in dat men aan de slag gaat om de windmolens daadwerkelijk te realiseren."

Afspraken
Op de 17 locaties kan 147 MW aan opgesteld windvermogen worden geplaatst. In die prognose is rekening gehouden met een ruime risicomarge; de praktijk leert dat een deel van de voorgenomen locaties afvalt of minder vermogen oplevert. De provincie gaat er vanuit dat de locaties hoe dan ook genoeg opleveren om eerder gemaakte afspraken met de gemeenten gestand te kunnen doen. In 2012 kwamen de Rijnmond-gemeenten en provincie in een convenant overeen dat er 150MW voor 2020 gerealiseerd zou worden. Daarvan is nu 45 MW gerealiseerd; er moet dus minimaal 105 MW bij komen.

Doelstelling
De provincie heeft afspraken met het Rijk om voor 2020 735,5 MW aan windenergie op het grondgebied van Zuid-Holland te realiseren. De nieuwe locaties in de Rotterdamse regio zijn daarvoor van groot belang, zegt gedeputeerde Han Weber (energie). "We zetten nu een belangrijke volgende stap, zaak is nu de voortgang erin te houden. Wij willen de gemeenten daarbij steunen door onder andere expertise ter beschikking te stellen op juridisch vlak en burgerparticipatie." Zodra de Staten de locatiekeuzes hebben bekrachtigd willen Weber en Bom-Lemstra verder afspraken maken met gemeenten over de realisatie en het opnemen van de locaties in gemeentelijke bestemmingsplannen.

Zienswijzen
Bij de locatiekeuze heeft de provincie in totaal bijna 2000 zienswijzen beoordeeld, waarvan 388 unieke. In de Nota van Beantwoording zijn de zienswijzen beantwoord.Het merendeel is afkomstig van inwoners, naast zienswijzen van gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onderwerpen die in de zienswijzen worden aangehaald gaan veelal over geluid, slagschaduw, landschap, natuur en recreatie.

Vervolg besluitvorming
Provinciale Staten vergaderen op 29 november  in de commissie Ruimte en Leefomgeving over de voorgestelde locaties. Op 15 november  vinden hoorzittingen plaats voor belanghebbenden die willen inspreken op het voorstel voor de locaties. Op 20 december  nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de locaties.

Uit de krant